מאגר ספקים

הודעה פומבית בדבר כוונת המועצה לערוך רשימת מציעים
המועצה המקומית בסמת טבעון מתכבדת בזאת להודיע כי ברצונה להקים מאגר מציעים, לביצוע
עבודה או אספקת טובין במכרזי זוטא, בתחומים שלהלן:

1. מאגר ספקים
2. טופס הצטרפות

דילוג לתוכן